Atrakcyjne działki
na sprzedaż

Facebook
Instagram
YouTube

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu nowych terenów inwestycyjnych w Żarowie i przewiduje wykonanie robót drogowych (droga publiczna i komunikacja wewnętrzna), robót wod-kan (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, kanalizacja deszczowa).

Cel główny projektu: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Gminie Żarów poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Odbiorcami projektu będą przedsiębiorcy, którzy będą zainteresowani zakupem uzbrojonych dzięki projektowi działek inwestycyjnych, na których będą lokalizowali swoje inwestycje gospodarcze.

Działalność gminy Żarów koncentruje się na pozyskaniu inwestorów celem obłożenia terenów inwestycyjnych oraz wsparciu ich działalności gospodarczej poprzez stosowanie ulg stanowiących zachętę do inwestowania w Gminie Żarów. Wytworzona w ramach projektu infrastruktura będzie udostępniana odbiorcom w oparciu o otwarte, przejrzyste i niedyskryminujące zasady.

Wnioskodawcą, inwestorem projektu jest Gmina Żarów. Operatorem dla wybudowanych w ramach projektu sieci wod-kan jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.

Operatorem infrastruktury drogowej jest Gmina Żarów.

Cele realizacji projektu

Cel główny projektu: zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Gminie Żarów poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych.

Tak sformułowany cel jest zgodny z celem szczegółowym Osi priorytetowej 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, a także celem działania 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości”, poddziałania nr 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW” RPO WD 2014-2020, który zdefiniowano jako „Lepsze warunki dla rozwoju MSP”. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Żarów. Efektem projektu będzie wzrost rozwoju gospodarczego w Gminie dzięki udostępnieniu uzbrojonych w media terenów inwestycyjnych, wzrost liczby przedsiębiorstw oraz powstanie nowych miejsc pracy. 

W długoterminowej perspektywie projekt przyczynia się do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych szerszej grupy społecznej realizując cele szczegółowe:

Harmonogram realizacji projektu/Okres realizacji projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2022-03-01

Planowana data zakończenia realizacji projektu: 2023-04-30

Zmiana daty zakończenia realizacji projektu: 2023-06-30

W związku z wystąpieniem Przedsiębiorstwa Budowlano Instalacyjnego „BIN-POL” Z. Atanowski, Cz. Ślufik Spółka Jawna z prośbą o przedłużenie zakończenia realizacji zadania do dnia 24.06.2023 r. gmina Żarów zwróciła się do Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej z prośbą o aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Żarowie” w zakresie okresu realizacji Projektu, kwalifikowalności wydatków i obowiązywania umowy do dnia 30.06.2023 r.

Przedłużenie terminu zakończenia zadania spowodowane jest występującymi problemami z wykonaniem i wyposażeniem pompowni we wszystkie niezbędne elementy wyposażenia hydraulicznego. 

Agresja zbrojna Rosji na Ukrainę wywołała szereg negatywnych zjawisk gospodarczych o zasięgu globalnym, występują opóźnienia lub całkowite wstrzymanie dostaw komponentów i materiałów, jak również ograniczenia w handlu lub prowadzeniu działalności będących skutkiem nakładanych sankcji. 

Drugim argumentem przemawiającym za wydłużeniem terminu kwalifikowalności wydatków jest fakt, że na etapie wykonywania prac okazało się, że na całej powierzchni drogi występuje grunt nie spełniający wymagań nośności czego nie dało się przewidzieć na etapie prac projektowych. Wzmocnienie gruntu znacznie wydłuży czas na prawidłowe przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi.


Cele projektu i ich zgodność z osią priorytetową, działaniem, poddziałaniem RPO WD 2014-2020

Jednym z celów szczegółowych Osi 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”, działania 1.3. „Rozwój przedsiębiorczości”, poddziałania 1.3.4 „Rozwój przedsiębiorczości – ZIT AW” RPO WD 2014-2020 są „Lepsze warunki dla rozwoju MSP”. RPO WD 2014-2020 wskazuje, że przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, są siłą napędową gospodarki, stanowią główne źródło zatrudnienia, wywierają istotny wpływ na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności. Sektor MŚP w dużej mierze uzależniony jest od sprawnego funkcjonowania systemu instrumentów i instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości. W zakresie infrastruktury służącej przedsiębiorcom wsparcie otrzymają projekty dotyczące terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej, parków biznesu, inkubatorów przedsiębiorczości. Cel podstawowy i zakres projektu jest zgodny z ww. założeniami. Celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju MŚP w Gminie Żarów poprzez przygotowanie terenów inwestycyjnych. Cel zostanie osiągnięty dzięki kompleksowemu uzbrojeniu i skomunikowaniu terenów inwestycyjnych w miejscowości Żarów.

Szacunkowy plan finansowy projektu (w PLN)

Zakres rzeczowy projektu

Zadanie obejmuje wykonanie koszty robót budowlanych w zakresie:

Jako kwalifikowane uznaje się zakup nieruchomości niezabudowanych na cele przedmiotowego projektu (działki nr 1032 i 1033).

Zadanie obejmuje koszty kwalifikowane związane z zarządzaniem projektem, które będą wykonywane przez podmiot wybrany zgodnie z zasadą konkurencyjności. Realizowane czynności związane z zarządzaniem projektem to: koordynacja prac w projekcie i terminów dla poszczególnych zaplanowanych zadań, kontrola zgodności projektu z harmonogramem i wytycznymi RPO WD, monitoring realizowanych zadań, opracowywanie wniosków o płatność i sprawozdawczych, kontakty z IPAW w imieniu Wnioskodawcy, w tym obsługa korespondencji z IPAW.

Koszty kwalifikowane to nadzór inwestorski.

Zadanie realizowane przez Gminę Żarów.

Czas realizacji: I kw. 2022 - II kw. 2023

Facebook
Instagram
YouTube